ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಜೀವವೇಇಲ್ಲ

Earth Life

ಹಗಲುಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲ
ರಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರನಿಲ್ಲ
ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಮರಗಳಿಲ್ಲ
ಮೋಡಗಳಿಗೆ ಮಳೆಇಲ್ಲ

ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ
ಮೋಸಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಇಲ್ಲ
ಬಡವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲ
ಆಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ;

ಬಾಯಾರಿಕೆಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ
ಊರಿಗೆ ಕೆರೆಇಲ್ಲ
ಬೆಟ್ಟದಲಿ ಕಲ್ಲಿಲ್ಲ
ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ವನವಿಲ್ಲ;

ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿನಯವಿಲ್ಲ
ನಡತೆಗಳಿಗೆ  ಮಿತಿಇಲ್ಲ
ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಲ್ಲ
ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಜೀವವೇಇಲ್ಲ


ವಿಶ್ವ ಕೀರ್ತಿ ಎಸ್

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s