ನಿರುತ್ತರ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಮೂಡಿಗೆರೆ.

1

IMG_2376
ನಿರುತ್ತರದ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ
IMG_2373
ಒಳಗೆ ನೆಡೆದುಹೋಗುವ ದಾರಿ

2

IMG_2340
ರಾಜೇಶ್ವರಿ ತೇಜಸ್ವಿ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ವಿಯ ಫೋಟೋ

3

4

IMG_2366
ನಿರುತ್ತರದ ಮನೆಯ ಮುಂಬಾಗದ ನೋಟ
IMG_2359
ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ನೋಟ
IMG_2361
ಕಾಫಿ ಒಣಗಿಸುವ ಜಾಗ
IMG_2350
ತೇಜಸ್ವಿಯೇ ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಕೆರೆಯ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ
IMG_2354
ಅಡಿಕೆ ತೋಟ
IMG_2341
ನವೀನ, ರಾಜೇಶ್ವರಿ ತೇಜಸ್ವಿರವರು ಮತ್ತು ನಾನು


ವಿಶ್ವಕೀರ್ತಿ ಎಸ್
08/02/2014

Advertisements