ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ….

ಕರ್ನಾಟಕವೆಂಬ ಕನ್ನಡದಲಿ
ಕನ್ನಡದ ಜಾಗವನ್ನು ಮರೆತಿರುವ ನಾವು,
ಕನ್ನಡವೆಂಬ ಕನ್ನಡದಲಿ
ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮರೆತಿರುವ ನಾವು,
ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡವೆಂದು
ಕನ್ನಡದ ಉದ್ದಾರ ಮಾಡುವ ದಾರಿಯಲಿ
ಕನ್ನಡ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮರೆತಿರುವ ನಾವು,
ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟದಲಿ
ಹಳದಿ ಕೆಂಪರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮರೆತಿರುವ ನಾವು,
ನವೆಂಬರ್ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು, ಎಲೆಲ್ಲು
ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಎಂದರಚುವೆವು!!
-ವಿಶ್ವ ಕೀರ್ತಿ
ನವೆಂಬರ್ ೧ ೨೦೧೧
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s